دوره طراحی وب سایت

دوره های طراحی وب سایت

طراحی صفحات وب را میتوان فرایندی دانست که در ان خلاقیت و مهارت نقش مهمی دارد. طراحی وب سایت جز موضوعاتی است که سلیقه کاربران و طراحان بر آن تاثیر داردو به علت تنوع سلیقه های موجود؛تاکید بر استاندارد و روشی مشخصی در این زمینه چندان کارامد نیست.به بیان ساده تر؛با این وجود میتوان نکاتی را که اغلب متخصصین این فن و نیز کاربران معمولی یا حرفه ای اینترنت بر روی آن نظر دارند.به عنوان اصول طراحی اولیه وب سایت به حساب آورد. ای نکات شامل:طراحی؛محتوا و پشتیبانی قابل دسته بندی؛ساختار اطلاعات؛مخاطب محوری خلاقیت از دو جنبه ارائه سرویس های ابداعی در وب سایت و نیز نوآوری در طراحی قالب و نحوه پیمایش صفحات قابل بررسی است و همین گستردگی باعث شده نتوان دستورالعمل جامعی در خصوص اصول طراحی وب سایت تدوین نمود.
به کمک نیاز دارید ? شروع گفتگو